Đóng

Máng Rửa Tay

  • Máng rửa tay 1 vòi, 2 vòi, .v.v. Đóng mở nước bằng van gối
  • Tùy chọn: Có hoặc Không có hệ thống bình chứa + van ấn xả xà phòng

MÁNG 04 VÒI (Có hệ thống xà phòng)

4 VOI+XP

 

MÁNG 04 VÒI4 VOI
mang rua tay